2009 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis

ŠV. PIJAUS X MALDA Į ŠV. JUOZAPĄ, DARBININKŲ PAVYZDĮ


Garbingasis šventasis Juozapai, visų dirbančiųjų pavyzdy! Išmelsk man malonę dirbti atgailos dvasia, kad taip atsiteisčiau už daugybę savo nuodėmių; dirbti sąžiningai ir labiau žiūrėti savo pareigų vykdymo nei asmeninių polinkių; dirbti su dėkingumu ir džiaugsmu, laikydamas garbe savo darbu panaudoti ir ugdyti iš Dievo gautas dovanas; dirbti tvarkingai, ramiai, santūriai ir kantriai, niekada nebėgant nuo nuovargio ir sunkumų. O ypač gauk malonę, kad dirbčiau gryna dvasia ir neieškodamas savęs, visada turėdamas prieš akis mirtį ir apyskaitą, kurią turėsiu duoti dėl veltui sugaišto laiko, dėl nepanaudotų talentų, nepadarytų gerų darbų ir dėl tuščio puikavimosi pasisekimuose, kuris taip kenkia Dievo darbui.
Viskas Jėzui, viskas per Mariją, viskas pagal tavo pavyzdį, patriarche Juozapai! Tebūna tai mano šūkis gyvenime ir mirties valandą. Amen.

2009 m. liepos 29 d., trečiadienis

Malda Juozapui


Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, prašome Tave, maloningai pažvelk į paveldą, kurį Jėzus Kristus įsigijo savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok išrinktuosius Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų maro. Galingasis Gelbėtojau, maloningai padėk mums iš dangaus šioje kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną iš mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

2009 m. gegužės 19 d., antradienis

Šv. Juozapo litanija


Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!


Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,


Šventoji Marija, R. melski už mus!
Šventasis Juozapai,
Garbingasis Dovydo palikuoni,
Patriarchų šviesybe,
Dievo Gimdytojos sužadėtini,
Drovusis Mergelės saugotojau,
Dievo Sūnaus maitintojau,
Stropusis Kristaus gynėjau,
Šventosios šeimos galva,
Juozapai teisingasis,
Juozapai tyrasis,
Juozapai išmintingasis,
Juozapai tvirtasis,
Juozapai klusnusis,
Juozapai ištikimasis,
Kantrybės paveiksle,
Neturto mylėtojau,
Darbininkų pavyzdy,
Šeimos gyvenimo puošmena,
Nekaltųjų saugo tojau,
Šeimų stiprybe,
Vargdienių paguoda,
Ligonių viltie,
Mirštančiųjų užtarėjau,
Piktųjų dvasių baime,
Šventosios Bažnyčios globėjau, R. melski už mus!


Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!


V. Paskyrė jį savo namų viešpačiu!

R. Ir visų savo turtų valdytoju!


Melskimės. Dieve, savo neapsakoma Apvaizda Tu teikeisi išrinkti šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Duok, meldžiame, kad jį gerbdami kaip globėją žemėje, būtume verti jį turėti užtarėju danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis

Septyni Šv. Juozapo skausmai ir džiaugsmai


I. Šlovingasis šventasis Juozapai, tyriausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sužadėtini! Didelis buvo tavo sielvartas ir rūpestis, kai tu manei, jog turėsi atleisti savo nepaliestąją Nuotaką. Nenusakomas buvo ir tavo džiaugsmas, kai angelas apreiškė tau didingąją Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį. Dėl šio sielvarto ir šio džiaugsmo prašau tave, dovanok mūsų sieloms doro krikščioniško gyvenimo malonę dabar, o paskutinę valandą – panašią į tavo šventą mirtį Jėzaus Marijos rankose.

Tėve mūsų..., Sveika, Marija...


II. Šlovingasis šventasis Juozapai, laimingasis Patriarche! Tu buvai išrinktas įsikūnijusio Žodžio Globėju. Tavo liūdesys matant, kokiame skurde gimė Kūdikėlis Jėzus, greitai virto dangišku džiaugsmu, kai išgirdai angelų giesmę ir išvydai tos šlovingos nakties didybę. Dėl šio liūdnumo ir šio džiaugsmo išmelsk mums malonę, kad ir mes po mūsų žemiškos kelionės išgirstume angelų giedojimą ir galėtume regėti dangaus šlovę.
Tėve mūsų..., Sveika, Marija...


III. Šlovingasis šventasis Juozapai, tu noriai paklusai Viešpaties Įstatymui. Tave liūdino tas Brangiausiasis Kraujas, kurį mūsų Atpirkėjas, būdamas kūdikiu, praliejo apipjaustant, bet Jėzaus Vardas tau suteikė paguodą ir pripildė tave džiaugsmo. Dėl šio nuliūdimo ir šio džiaugsmo suteik mums malonę, kad šiame gyvenime liktume nesusitepę jokia nuodėme ir ateity laimingi iškvėptume savo sielą su švenčiausiuoju Jėzaus Vardu lūpose ir širdyje.
Tėve mūsų..., Sveika, Marija...


IV. Šlovingasis šventasis Juozapai, dėl savo ištikimybės tu buvai vertas sužinoti paslaptingą pasaulio išganymo planą. Simeono pranašystė apie kančias, kurios laukia Jėzaus ir Marijos, sukėlė tau didelį skausmą, bet išganymas ir prisikėlimas, apie kuriuos jis kalbėjo, kurie teks daugeliui sielų, pripildė tave palaimingo džiaugsmo. Dėl šio skausmo ir šios laimės išmelsk mums malonę, kad ir mes būtume priskaityti prie tų, kurie dėl Jėzaus nuopelnų ir dėl Mergelės Marijos užtarimo prisikels amžinajai šlovei.
Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

V. Šlovingasis šventasis Juozapai, rūpestingas įsikūnijusio Dievo Sūnaus gynėjau! Kiek daug rūpesčių tau kainavo Aukščiausiojo Sūnaus sergėjimas ir išlaikymas, ypač kai teko bėgti į Egiptą! Bet kokia didelė buvo ir tavo laimė gyventi šalia paties Dievo ir regėti griūvant egiptiečių stabus! Dėl šių rūpesčių ir šios laimės išmelsk ir mums malonę, kad vengtume visų progų nusidėti, kad vytume šalin piktąjį priešą ir iš mūsų širdies pašalintume visus stabus – visokį prisirišimą prie žemiškų dalykų. Mes norime pasišvęsti Jėzaus ir Marijos tarnybai, gyventi vien jų garbei ir jų globoje palaimingai numirti.
Tėve mūsų..., Sveika, Marija...

VI. Šlovingasis šventasis Juozapai, gyvenęs angelišką gyvenimą! Tu nustebęs matei, kaip dangaus Karalius paklūsta kiekvienam tavo žodžiui. Tavo džiaugsmas, kai jį galėjai parvesti iš Egipto, buvo aptemdytas Archelajo baimės. Bet angelas tave vėl nuramino, ir tu galėjai su Jėzumi ir Marija laimingai apsigyventi Nazarete. Dėl šios baimės ir šios ramybės išmelsk mums malonę, kad mūsų širdys nejaustų jokios baimės, kad mes išsaugotume sąžinės ramybę, laimingai gyventume su Jėzumi ir Marija ir galėtume mirti jų tarpe.
Tėve mūsų..., Sveika, Marija...


VII. Šlovingasis šventasis Juozapai, šventumo pavyzdy! Be savo kaltės tu pametei vaikelį Jėzų ir tris dienas susirūpinęs jo ieškojai, kol pagaliau su džiaugsmu jį radai šventykloje tarp Rašto aiškintojų. Dėl šio rūpesčio ir šio džiaugsmo prašome tave iš visos širdies: paimk mus savo globon, kad niekada dėl sunkios nuodėmės neprarastume Jėzaus! O jei tokia nelaimė atsitiktų, tuomet padėk mums jo be perstojo ieškoti, kol vėl jį laimingai rasime, ypač mūsų mirties valandą. Tada galėsime jį danguje regėti ir amžinai šlovinti jo dievišką gailestingumą.
Tėve mūsų..., Sveika, Marija...


V. Melski už mus, šventasis Juozapai.

R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Dieve, savo nenusakoma Apvaizda Tu teikeisi išrinkti šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Suteik, prašome, kad jį žemėje garbindami kaip globėją, pelnytume turėti užtarėju danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

2009 m. kovo 27 d., penktadienis

Penkios Juozapo Vardo psalmės


Iš pirmų psalmių raidžių išeina lotyniška Juozapo Vardo transkripcija - JOSEPH - tariama Josep)

Prg.: Juozapas - vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi - Mesiju, 100 psalmė.

Jūs visos šalys džiaugsmingai klegėkite
Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,

Artinkitės prie jo su džiugia giesme.

Žinokite, kad VIEŠPATS yra Dievas.

Jis mus sukūrė, - mes esame jo,

-mes esame jo tauta, - jo kaimenės avys.

Dėkodami ženkite pro jo vartus, į jo kiemus su šlovės giesme.

Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą,

nes VIEŠPATS yra geras, -jo meilė amžina
ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas.


Prg.: Juozapas - vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi - Mesiju.


Prg.: Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. (Psalmė 47).

O, Jūs visos tautos, plokite iš džiaugsmo,
Šlovinkite Dievą džiaugsmo valiavimais!
Juk VIEŠPATS, Aukščiausiasis, šiurpą pagarbų kelia,
didis visos žemės karalius.
Tautas mums pavaldžias jis padarė,
gentis padėjo mums po kojų.
Paveldą mums jis išrinko, -
pasididžiavimą savo tautos, kurią jis myli.
Dievas žengia, lydimas džiaugsmo šauksmų,
VIEŠPATS, lydimas ragų gaudesio.
Giedokite šlovės giesmes Dievui,
giedokite šlovės giesmes!
Giedokite šlovės giesmes mūsų Karaliui,
giedokite šlovės giesmes!
Juk Dievas yra visos žemės karalius, -
giedokite jam šlovės himną!
Dievas viešpatauja visoms tautoms;

Dievas sėdi savo šventajame soste.

Tautų didžiūnai renkasi su tauta Dievo, kurį Abraomas garbino.

Juk žemės skydai priklauso Dievui,

-jis yra didžiai iškilus.

Prg.: Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.


Prg.: Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti Marijai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. (Psalmė 129).

Spaudžiamas priešų nuo pat jaunystės,
nūn tesako Izraelis, -
buvau labai priešų puolamas nuo pat jaunystės,
bet jie manęs nenugalėjo.
Lyg artojai jie arė man nugarą,
arimais ją pavertė.
Teisus yra VIEŠPATS, -
jis sutraukė nedorėlių virves.
Tepasitraukia sugėdinti visi,
kas nekenčia Ziono.
Tebūna jie lyg stogų žolė,
kuri nuvysta anksčiau, negu užauga.
Pjovėjas jos nesurenka nė saujos,
nė pėdų rišėjas neturi ko neštis.
Tenesako praeiviai:

"VIEŠPATIES palaiminimas jums!

Laiminame jus VIEŠPATIES vardu!"

Prg.: Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti Marijai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.

Prg.: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. (Psalmė 81).


Eikime, džiaugsmingai giedokime Dievui, musų gynėjui,
šaukite iš džiaugsmo Jokūbo Dievui!
Užveskite giesmę ir muškite būgnelius su žvangučiais,
pritarkite švelniai lyromis ir arfomis.
Pūskite ragą, kai jaunatis, kai pilnatis, -
mūsų šventės dieną.
Juk tai įstatas Izraeliui,
Jokūbo Dievo įsakas.
Jis davė jį Juozapo giminei,

jai išėjus iš Egipto žemės.

Girdžiu balsą, kurio nepažinojau:

"Nuėmiau naštą nuo tavo pečių,

tavo rankas išlaisvinau nuo pintinės.

Varge šaukeisi manęs, ir išgelbėjau tave;

nematomas atsakiau tau griaustiniu;

mėginau tave prie Meribos šaltinių.

Klausykis, mano tauta, įspėju tave!

O Izraeli, kad tu manęs paklausytum!

Neturėsi jokio kito dievo,

prieš svetimą dievą kniūbsčia nepulsi!

Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.

Atverk plačiai savo burną, aš ją pripildysiu".

"Bet mano tauta nenorėjo manęs klausyti;

Izraelis nenorėjo man paklusti.

Užtat leidau jiems sekti savo užkietėjusią širdį

ir elgtis pagal savo užmačias.

O, kad mano tauta manęs klausytų,

kad Izraelis eitų mano keliais!

Tučtuojau nugalėčiau jų priešus,

prieš jų engėjus kaskart ranką pakeičiau.

Tie, kurie nekenčia VIEŠPATIES, gūšis iš baimės, -jų žūtis bus amžina.

Bet tave maitinčiau geriausiais kviečiais

ir uolų medumi tave džiuginčiau".

Prg.: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.

Prg.: Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. (Psalmė 87).


Pastatytas ant šventojo kalno Jo įkurtasis miestas
VIEŠPATS Ziono vartus myli labiau,
negu visas kitas Jokūbo žemės buveines.
Klausykis, Dievo mieste, nuostabiųjų dalykų,
kuriuos jis apie tave sako:
"Tarp tų, kurie mane pripažįsta,
įrašysiu Rahabą ir Babiloną;
ir Filistijos, ir Tyro bei Kušo žmones
skaičiuosiu tarp Jeruzalės gyventojų".
Bet apie Zioną bus sakoma:
"Visos tautos gimė jame,
nes pats Aukščiausiasis jį įkūrė".
VIEŠPATS įrašys tautų sąraše:
"Ta yra ten gimusi".
Ir visi, šokdami iškilmių šokį, giedos:
"Tavyje yra mano šaknys".


Prg.: Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save.


Kreipinys: Garbingasis Juozapas yra Gelbėtojas varguose
ir Gynėjas visų, kurie pamaldžiai šaukiasi Jo Vardo.


K Tebūnie garbinamas Juozapo Vardas

A Dabar ir per amžius.

Melskimės. O Dieve, nuostabus savo šventuosiuose ir dar labiau nuostabesnis garbingajame Juozape, kurį paskyrei savo šeimynos maitintoju ir visų turtų valdytoju; leisk mums, pamaldžiai garbinantiems Jo šventąjį Vardą žemėje, dėl Jo nuopelnų ir maldų, laimėti amžinąjį Išganymą. Prašome...Leista kalbėti: Pijus VII, 1809 m. birželio 26 d.